VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY DODAVATELE FOTOGRAFICKÝCH SLUŽEB 

(dále jen VOP)

I.Základní ustanovení

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) se vztahují na všechny smlouvy o dílo (včetně rámcových) na vyhotovení fotografických děl, vytvoření uměleckých děl a poskytnutí fotografických služeb, zakázky, objednávky fotografických služeb a potvrzení objednávek podnikatelem: Michal Zíka se sídlem Horní Slivno 57, PSČ 294 79   IČO: 44373066 webové stránky: www.fotolite.cz ( tyto podmínky a to zejména odst. VI a VIII se vztahují i na osoby spolupracující  či pověřené ( zplnomocněné) k realizaci předmětu smlouvy)  (dále jen „dodavatel“). Při uzavírání smlouvy dle těchto VOP se vychází ze skutečnosti, že objednatel, (dále též jako „klient“) je seznámen s těmito VOP a dalšími níže popsanými dokumenty a vyjadřuje s těmito podmínkami souhlas.

 

II.Úprava právních vztahů

Smluvní vztahy mezi objednatelem a dodavatelem se řídí právním řádem České republiky, zejména ustanoveními 121/2000 Sb (Autorský zákon), dále ustanoveními o smlouvě o dílo dle § 2586 a násl. a o spotřebitelských smlouvách podle § 1810 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“). V případě kupujících, kteří jsou podnikatelskými subjekty a uvedli na daňovém dokladu IČ se tyto vztahy řídí speciálními ustanoveními zákona.

III. Uzavření smlouvy

K uzavření smlouvy může dojít na základě osobní (ústní), telefonické či písemné objednávky zákazníkem u zhotovitele a dále prostřednictvím internetových stránek zhotovitele i prostřednictvím jiných prostředků komunikace na dálku, a to okamžikem, kdy potvrzení objednávky zhotovitelem dojde klientovi. Aktuální informace o cenách služeb a podmínkách jejich sjednání jsou k dispozici na webových stránkách dodavatele, dále jsou nedílnou součástí smluv ( Smlouva o vytvoření uměleckého díla – Svatební den, Smlouva o vytvoření uměleckého díla „s upřesněním typu a obsahu zakázky“) Smlouva může být uzavřena i písemnou formou, kdy ustanovení takové smlouvy, které upravují jednotlivé podmínky odlišně od těchto VOP, mají před nimi přednost. V ostatních, smlouvou neošetřených situací se smluvní vztah řídí příslušnými právními předpisy a těmito VOP.

Dodavatel je oprávněn odmítnout objednávku, která obsahuje neúplné údaje o klientovi, není učiněna v souladu s těmito VOP a platnou nabídkou služeb zhotovitele v uvedený den, případně je neúplná, či neurčitá, a dále tehdy, pokud by jejím splněním zhotovitel porušil platné právní předpisy, jejíž plnění je v rozporu s etikou a morálkou, nebo jiným způsobem neslučitelné s filozofií zhotovitele.

IV. Předmět plnění

Předmětem plnění je poskytnutí služeb souvisejících s provedením fotografických služeb a vyhotovení díla, resp. fotografií apod., které jsou specifikovány ve smlouvě nebo v objednávce zákazníka potvrzené zhotovitelem.

Určení předmětu plnění musí být jednoznačné a určité. Neakceptováním platných VOP zhotovitele, či jejich akceptování zákazníkem s výhradou, nedochází k uzavření smlouvy (pokud nebude dohodnuto jinak a to písemnou formou s bezvýhradným souhlasem obou smluvních stran). Předmětem plnění se rozumí poskytnutí služeb souvisejících s provedením fotografických služeb.

U fotografování svatebních zakázek či maturitního plesu jsou počty fotografií pouze přibližné. Počet fotografií z těchto akcí se odvíjí od celkové náplně a mnoha neovlivnitelných podmínek. Odstoupení od smlouvy z tohoto důvodu je možno jen při zjevném nepoměru mezi udávaným počtem fotografií a počtem fotografií dodaných.

Neupravené fotografie (ani fotografie ve formátu RAW) nejsou součástí předmětu plnění a objednateli se neposkytují, jejich neoprávněné využití je nepřípustné (viz čl. VIII odst. 3 VOP).

V. Cena předmětu smlouvy, doba platnosti ceny a způsob platby ceny

Cena předmětu smlouvy (díla a poskytovaných služeb) je stanovena aktuálním ceníkem platným v době uzavření smlouvy, případně specifickou cenou, na které se písemně či elektronicky dohodli klient a dodavatel. Aktuální ceník je k dispozici na vyžádání na aktuální e-mailové adrese dodavatele. Cena za specifické zpracování díla je vždy klientovi předem sdělena při potvrzení konečné objednávky dodavatelem.

Cena předmětu plnění zůstává platná od okamžiku uzavření smlouvy do okamžiku zhotovení fotografií či poskytnutí služeb specifikovaných ve smlouvě, jinak platí odsouhlasené změny ve vyhotovení díla / poskytnuté službě, které si klient vyžádal sám .

Klient hradí cenu předmětu plnění převodem na účet dodavatele v plné výši doplatku (tj. po odečtení případného závdavku (dle § 1808 zákona č. 89/2012 Sb.) v den předání hotového díla, dle platného ceníku či smluvené ceny v den uzavření smlouvy (viz čl. III odst. 1 VOP).

Klient se zavazuje uhradit u svatebních foto-zakázek a zakázek na fotografování maturitního plesu závdavek (dle § 1808 zákona č. 89/2012 Sb.) ve výši poloviny (tj. 50%) celkové ceny předmětu plnění dle aktuálního ceníku, či specifické ceny, na které se písemně či mailem shodl předem se zhotovitelem. Závdavek je nutné uhradit na účet zhotovitele nebo osobně do 5 dnů ode dne, kdy došlo k uzavření smlouvy dle čl. III odst. 1 VOP.

Klient se zavazuje uhradit cenu díla u těhotenských nebo portrétních fotografií po odsouhlasení náhledových fotografií.

Závdavek je nevratný, vyjma odst. 7 čl. V.

V případě nemožnosti uskutečnění díla ze strany zhotovitele (především z důvodu zdravotní neschopnosti a jiné) je zhotovitel povinen závdavek objednateli vrátit v plné výši.

Zákazník a zhotovitel si mohou dohodnout také jiný způsob hrazení celkové ceny předmětu plnění než uvedený v čl. V odst. 3 VOP.

VI. Práva a povinnosti dodavatele

Není-li dohodnuto jinak, dodavatel provede dílo (poskytne služby) v kvalitě obvyklé v ČR a v souladu s nabídkou zhotovitele platnou v den uzavření smlouvy či potvrzení objednávky. Vyjádřením souhlasu s těmito VOP, nebo uzavřením smlouvy, dává klient zároveň dodavateli a všem s ním propojeným osobám právo, využívat vybrané fotografie klienta za účelem jejich zpracování, resp. splnění smlouvy.

Dodavatel si vyhrazuje právo bezplatně použít výběr fotografií pro svou webovou prezentaci (sociální a profesní sítě jako například: Facebook, Instagram, Fotolite.cz a jiné) či tiskoviny jako ukázku své práce, nebo pro účely propagace svých služeb, publikace v tištěných médiích, časopisech a to bez předchozího výslovného písemného souhlasu zákazníka. Tento souhlas (považován dle § 85 zákona 89/2012 Sb. ) je udělen na základě souhlasu s VOP. Zhotovitel se zavazuje o užití fotografií předem v přiměřené době zákazníka informovat. Zákaz užití výběru fotografií je možno vymínit v písemné smlouvě či v jiné písemné komunikaci.

Zhotovitel se zavazuje zákazníkovi zhotovit a dodat objednanou zakázku v množství, kvalitě dohodnuté ve smlouvě nebo v potvrzené objednávce v přiměřené lhůtě, jinak za podmínek stanovených v platné nabídce zhotovitele v den uzavření smlouvy / potvrzení objednávky.

Za přiměřené lhůty pro dodání zakázky dle čl. VI odst. 4 VOP se považuje 10 – 20 pracovních dnů na vyretušování fotografií (podle náročnosti zakázky). V případě fotografování svatebních zakázek může být doba zpracování prodloužena až na 5 týdnů bez předchozího upozornění.

Zhotovitel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v průběhu plnění a to v případě nezájmu klienta trvajícím déle než 45 dní. Nezájmem objednatele se rozumí – nedostupnost, zrušení, či ukončení komunikace. V tomto případě NEMÁ objednavatel nárok na plnění smlouvy nebo vrácení zaplacené objednávky či její části.

Zhotovitel se zavazuje dodat zakázku co do obsahu nepoškozenou, bez vad a v kvalitě, která byla sjednána či určena řádnou potvrzenou objednávkou / smlouvou. Nebyla-li kvalita zakázky určena, bude dílo (zakázka) zhotoveno (zhotovena) v kvalitě obvyklé pro danou objednávku.

Zhotovitel si vyhrazuje právo, po předchozím oznámení zákazníkovi, z velmi závažných důvodů změnit termín (datum i čas) fotografování. Za dobu přiměřenou k oznámení změny termínu se považuje nejméně 1 den před plánovaným datem konání.

Jestliže nastanou okolnosti mající charakter vyšší moci, které brání zhotoviteli v plnění smluvních závazků, má zhotovitel právo přiměřeně prodloužit termín dodávky nebo od smlouvy odstoupit. O této skutečnosti je zhotovitel povinen objednatele informovat. Ani v jediném případě nenese zhotovitel odpovědnost za vzniklé škody.

VII. Práva a povinnosti klienta

Klient má právo požádat Dodavatele o odstranění fotografie z webových stránek či Facebooku, v případě, že je zákazník na fotografii v nelichotivé póze či pozici nebo je na fotografii zákazník zachycen v pro něj intimních či jinak osobních situacích, pokud takové nejsou předmětem smlouvy, v opačném případě s nimi může dodavatel a fotograf nakládat jako s ostatními. Dodavatel se zavazuje takovému přání vyhovět do co možná nejkratší doby od obdržení žádosti, žádost musí být doručena písemně, nebo elektronicky s jasným identifikátorem klienta. Klient nebo jim pověřená (zmocněná) osoba, je povinná informovat dodavatel o nedostupnosti. O změně nebo zrušení emailové adresy, sloužící ke komunikaci mezi dodavatelem a Klientem. Klient je povinen sdělit Dodavateli veškeré informace potřebné k bezproblémovému zhotovení objednávky, zejména svatby. V případě, že jsou v ateliéru fotografovány děti do 15 let je Klient povinen zajistit, aby při fotografování byli v ateliéru přítomni rodiče dítěte nebo jiní zákonní zástupci. V opačném případě je Dodavatel oprávněn poskytnutí služby odmítnout. Přítomnost rodičů/zákonných zástupců může být zcela výjimečně nahrazena, a to na výslovnou písemnou žádost rodičů dítěte, a pokud s tím vyjádří souhlas též Dodavatel, jinou vhodnou dospělou osobou určenou v písemné žádosti rodiči dítěte.

VIII. Jiná ujednání smluvních stran

Úroveň zpracování retuší je stanovena Dodavatelem a nikoli Klientem. U svatebních foto zakázek jsou retuše pleti nevěsty/ženicha pouze u ranních příprav/detailů a romantických fotek novomanželů (nikoli na skupinových či reportážních fotografiích z celého dne). Klientovi je udělena licence k užití díla (nikoliv autorská práva) ke všem dílům vzniklým podle smlouvy pouze pro soukromé a nekomerční využití. Práva pro komerční využívání (užití licence k dílu pro komerční užití) jsou součástí jiných smluv, a není je možné nabýt jinak, než výslovným písemným souhlasem Dodavatele nebo fotografa s přesným určením rozsahu a doby trvání práv. Komerční použití díla bez souhlasu majitele komerčních práv (resp. Dodavatele / Fotografa) zakládá nárok zhotovitele smluvní pokutu v maximální výši 250.000 CZK. Klient nenabývá vlastnická práva k neretušovaným záběrům v žádné podobě. Jejich neoprávněné nabytí (např. stažením z internetových stránek dodavatele / Fotografa, tzv. screenshot apod.) je považováno za porušení autorského zákona a Dodavatel / Fotograf se může domáhat nápravy dle ustanovení autorského zákona, např. dle § 40 autorského zákona. Případné nabytí těchto práv je potřeba vymínit písemně ve smlouvě. Slevy a akční ceny nelze kombinovat, pokud není uvedeno nebo stranami dohodnuto jinak. Případné požadavky Klienta na změnu smlouvy, pokud jsou Dodavatelem akceptovány, přiměřeným způsobem prodlužují sjednanou dodací lhůtu. V případě přijetí požadované změny klienta je klient upozorněn na odpovídající změnu ceny zakázky dle aktuálního ceníku platného v době akceptace změny smlouvy. Pokud Klient novou cenu neakceptuje, nedojde ke změně smlouvy a klient má právo od smlouvy bezodkladně odstoupit. V případě, že změny smlouvy nebudou Dodavatelem akceptovány a požadovaná změna přijata, pak má klient právo bezodkladně odstoupit od smlouvy. O využití práva odstoupení od smlouvy je Klient povinen neprodleně písemně informovat Dodavatele, odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem doručení písemnou formou Dodavateli. V obou výše uvedených případech Dodavatel vrátí Klientovi již zaplacenou cenu. Má však nárok na náhradu nezbytných nákladů, které mu již v souvislosti se smlouvou vznikly.

Vlastnictví, stejně jako nebezpečí škody na zhotoveném díle přechází  Dodavatele na Klienta převzetím zakázky a uhrazením dohodnuté ceny v plné výši, popř. také tehdy, Klient uhradil zakázku v plné výši a byl upozorněn na možnost zakázku si vyzvednout a ten si ji ani do konce 1 měsíce od této výzvy nevyzvedl. Klient vyjadřuje souhlas Dodavateli uchovávat všechny retušované i neretušované fotografie na datových nosičích zhotovitele k archivaci a možným následným úpravám dle zadání Klienta či se souhlasem Klienta i samotným Dodavatelem pro vlastní účely až do písemného odvolání souhlasu Klientem.

Zhotovitel dle svého nejlepšího úsudku vybere fotografie k retuši. Pokud není předem písemně ujednáno jinak, je výběr fotografií na úpravu vždy v plné kompetenci zhotovitele. Dodavatel dodává Klientovi fotografie ve formátu stran 3:2 a formátu JPEG, pokud nebylo předem ujednáno jinak. Fotografie jsou dodávány pouze v digitální podobě (na nosičích CD, DVD, flash-disc), pokud nebylo předem ujednáno jinak.

IX. Záruční doba, práva z odpovědnosti za vady, reklamační řád

Práva z odpovědnosti za vady uplatňuje Klient osobně, nebo prostřednictvím prostředků komunikace na dálku. Reklamace vad díla (foto-zakázky) musí být uplatněna písemnou formou neprodleně po jejich zjištění, nejdéle však do 6 měsíců ode dne převzetí foto-zakázky, tj. v záruční době. Záruční doba počíná běžet ode dne převzetí hotové zakázky. Reklamace za poškozené zásilky uplatňuje klient prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, pokud byla zakázka zaslána prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. klient je povinen uplatnit reklamaci bez zbytečného odkladu a předat kompletní zakázku zpět k reklamaci a v rámci reklamačního řízení poskytnout potřebné informace tak, aby oprávněnost vytýkaných závad mohla být správně posouzena. Klient je žádán poskytnout při vyřizování reklamace potřebnou součinnost (např. průvodním dopisem, reklamačním lístkem či e-mailovou zprávou).  Dodavatel je povinen vydat potvrzení klientovi o tom, kdy Klient právo vyplývající z vad díla uplatnil, jakož i o způsobu vyřízení reklamace a době trvání vyřízení této reklamace. Pro Klienty, kteří jsou podnikateli, a kteří ve vztahu ke zhotoviteli vystupují v rámci obchodního závazkového vztahu, platí také ustanovení týkající se vad díla a způsobu uplatňování nároků z vad uvedená v občanském zákoníku 89/2012 Sb.

X.Plnění z odpovědnosti za vady

Při nedodržení smluvních závazků vyplývají pro Klienta podle druhu a povahy vad práva na nápravu a provedení nápravy v následujícím rozsahu: Při nedodržení doby, sjednané pro zhotovení zakázky, bude klientovi poskytnuta 10% sleva z ceny předmětu smlouvy. V případě nedodržení doby přiměřené k oznámení změny termínu fotografování a změny termínu v den konání do 10:00 získá Klient jako kompenzaci 25% slevu z ceny předmětu smlouvy. Jestliže Dodavatel provede dílo odlišně od přesně specifikované objednávky, a tato skutečnost později vyjde najevo, Dodavatel zdarma provede dílo tak, aby plně odpovídalo původní objednávce Klienta.

XI.Omezení vyplývající z použité technologie

Klient bere na vědomí a souhlasí s tím, že specifické projevy použité technologie a z nich vyplývající možné nedostatky a vady fotografie (například drobná neostrost, odlesky v očích, kontury apod.) nejsou důvodem pro reklamaci. Dodavatel věnuje maximální odbornou a potřebnou péči k maximálnímu možnému omezení těchto specifických projevů použité technologie. Vyhrazuje si právo fotografie zpracovávat pomocí DTP metod (DTP metody jsou grafické úpravy fotografií jako retuš, změna jasu, kontrastu, saturace, barevnosti i ostrosti)

XII. Omezení vyplývající z estetické kvality vzniklé fotografovaným modelem

Klient bere v úvahu a souhlasí s tím, že každý člověk je jiný, má svůj osobitý vzhled a estetická kvalita fotografií se vzhledem k této skutečnosti různí. Vlastní vzhled a nespokojenost s ním v žádném případě není důvodem pro reklamaci.

XIII. Dárky a Bonusy

Za Dárky a Bonusy jsou považovány takové zboží a služby, které Klient obdrží bezúplatně, nebo jsou jako Bonus označeny. Dárky a Bonusy jsou speciální nabídky platné v určitém časovém úseku, k určitým službám či pro určitou vymezenou skupinu Klientů. Klienti, jejichž zakázky nesplňují určená kritéria, nemají na Dárky a Bonusy nárok. Dárky a bonusy nelze soudně vymáhat.

V případě, že Klient Dárky a Bonusy nepřevezme, nemá nárok na vyplacení náhradní částky v hotovosti ani na zápočet vůči dlužné částce či jiné plnění. Pokud nebudou Dárky nebo bonusy vyčerpány v předem stanovené lhůtě (pokud je taková stanovena) ztrácí okamžikem uplynutí lhůty nárok na plnění ze strany Dodavatele a to i v případě Dárkových poukazů, zakoupených třetím osobám.

Dárky a Bonusy mají formu, velikost, materiál, množství, barvu a zpracování dle předem definovaných kritérií. Pokud Klient neprojeví o Dárky či Bonusy v jiné formě, velikosti, materiálu, množství, barvě či zpracování zájem, může mu to zpracovatel umožnit. Tato změna může být zpoplatněna.

XIV. Odstoupení od smlouvy

Klient je oprávněn odstoupit od smlouvy v případech uvedených v čl. VIII odst. 5 VOP. Odstoupení od smlouvy z důvodu uvedeným v článku IV odst. 4 je možno odstoupit jen při zjevném nepoměru mezi udávaným a skutečným počtem fotografií dodaných (nebo rozsahem dodávaných služeb. V případě uzavření smlouvy pomocí prostředků komunikace na dálku není Klient oprávněn (kromě výslovně sjednaných případů) od smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí plnění, a to s ohledem na ustanovení § 1837 písm. d) zákona 89/2012 Sb., tj. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu. V případě Klienta nepodnikatele je Klient oprávněn od smlouvy odstoupit až do zhotovení díla, je však povinen zaplatit Dodavateli částku, která připadá na práce již vykonané, pokud Dodavatel nemůže jejich výsledek použít jinak a nahradit mu účelně vynaložené náklady. Dodavatel má též nárok na úhradu storno poplatků specifikovaných v čl. XV VOP. Klient nepodnikatel je oprávněn od smlouvy odstoupit také tehdy, je-li zřejmé, že dílo nebude včas hotovo nebo nebude provedeno řádně a jestliže Dodavatel neučiní nápravu ani v poskytnuté přiměřené lhůtě. V případě Klientů podnikatelů platí pro odstoupení od smlouvy ustanovení občanského zákoníku (89/2012 Sb.). Dodavatel má též nárok na úhradu storno poplatků specifikovaných v čl. XV VOP. Dodavatel je  oprávněn mimo ostatních případů uvedených v příslušném právním předpise odstoupit od smlouvy:

a) pokud Klient poruší čl. VII. odst. 2 a 3 VOP;

b) neuhradí-li Klient cenu předmětu plnění nebo část ceny předmětu plnění nejpozději ve lhůtách stanovených v čl. V těchto VOP.

c) Storno poplatky: Nedostaví-li se Klient nebo nemůže-li se dostavit Klient z jakéhokoliv důvodu v dohodnutý den focení a neoznámí tuto skutečnost alespoň 7 dní před dnem dohodnutého focení, má zhotovitel nárok na úhradu 100 % všech svých nákladů, a to zejména na vizážistu, na stylistu, vlasového designera, asistenta (byla-li jejich účast dohodnuta). Náklady související se speciální objednávkou Klienta (např. požadavek na speciální rekvizity, kostýmy apod.), včetně případného zpátečního cestovného, je Klient povinen uhradit v celkové výši a to bez ohledu na včasnost zrušení z jeho strany. Zruší-li Klient svatební foto-zakázku (tj. jakékoliv fotografování týkající se svatby), kdykoli po uzavření smlouvy ve smyslu čl. III, odst. 1 VOP, má Dodavatel nárok na úhradu 75% dohodnuté částky (tj. závdavek dle čl. V odst. 4 ve výši 50% + 25% z celkové částky).

Zruší-li Klient fotografování maturitního plesu (tj. jakékoliv fotografování týkající se maturitního plesu), kdykoli po uzavření smlouvy ve smyslu čl. III, odst. 1 VOP, má Dodavatel nárok na úhradu 75% dohodnuté částky (tj. závdavek dle čl. V odst. 5 ve výši 50% + 25% z celkové částky). Tato ustanovení se vztahují na všechny případné závazné objednávky a budoucí smluvní vztahy mezi klientem a Dodavatelem, zejména zakázky typu: Portrét, Fashion, Budoir, Produktové, interiérové fotografie, nebo architekturu.

Není-li ve smlouvě uvedeno jinak, tak se závdavek v žádném případě nevrací.

XVI. Další ustanovení

Za účelem zhotovení objednávky, kontroly kvality zakázky, úpravy technických parametrů předaných dat nebo podkladů za účelem dosažení nejlepší možné kvality, je Dodavatel oprávněn objednávku modifikovat, a to pouze po předchozím informování klienta s jeho písemným souhlasem. (Takové oznámení klientovi může proběhnout prostředky elektronické komunikace a jeho validace je podmíněna odpovědí na takové oznámení.) Dodavatel je oprávněn kdykoli odmítnout objednávku a zpracování objednávky i v jejím zpracování nepokračovat, pokud by měla obsahovat obrazový či jiný materiál, který je v rozporu se všeobecně závaznými právními předpisy a obecnými pravidly morálky. Dodavatel si vyhrazuje právo pozastavit zhotovování díla po předchozím oznámení Klientovi, bez povinnosti uhradit mu jakékoliv vyrovnání a bez ztráty nároku na úhradu vzniklých škod v případě podstatného porušení smluvních povinností ze strany Klienta.

Při fotografování společenských akcí, kde dochází k fotografování seskupení lidí, je Klient povinen návštěvníky dostatečně informovat o tom, že pořízené fotografie mohou být zveřejněny na internetu (webové stránky, facebook, atd.) a návštěvníci kteří využijí možnosti se vyfotit, tím souhlasí s rozšiřováním jejich podoby ve smyslu § 85 zákona 89/2012 Sb.

Pokud není ve smlouvě přímo uvedeno jinak, pak se Klient zavazuje neobjednat ve stejné rovině akce další fotografické služby.

XVII. Závěrečná ustanovení

Tyto VOP jsou veřejně přístupné na adrese www.fotolite.cz/obchodni-podminky

Uzavřením smlouvy dle těchto VOP klient současně potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, platnou cenovou nabídkou Dodavatele, včetně podmínek kvality díla a lhůt plnění a tyto přijímá. Zároveň Klient potvrzuje, že si není vědom žádných zdravotních ani jiných obtíží, které by mu znemožňovaly účast na fotografování, a nese veškerou odpovědnost za svůj zdravotní stav během fotografování standardním způsobem.

Pro Klienty nepodnikatele pro smlouvy uzavřené prostřednictvím prostředků komunikace na dálku dále platí, že:

a) smlouva / potvrzená objednávka je přístupná na základě písemné žádosti Kienta;

b) smlouva je uzavírána dle postupu uvedené v těchto VOP a instrukcí uvedených na stránkách zhotovitele nebo na vyžádání;

c) smlouva je uzavírána v jazyce českém

d) v případě chyby ve smlouvě, která vznikla v průběhu zpracování smlouvy je Klient oprávněn na tuto chybu Dodavatele kdykoli upozornit, a ten je povinen chybu bezodkladně napravit

e) Dodavatel nemá speciální kodexy chování vůči Klientům. dodavatel si vyhrazuje právo kdykoli tyto VOP změnit či doplnit. Změny a doplňky nabývají účinnosti jejich oznámením na internetových stránkách Dodavatele. Změny v těchto VOP u zakázek probíhajících (tj. v mezidobí od uzavření smlouvy do předání hotového díla) je povinen Dodavatel přímo oznámit klientovi a ten s nimi musí být seznámen. V případě zásadních změn přímo se dotýkajících Klienta a neřešitelných jiným způsobem, má Klient právo od smlouvy odstoupit.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 4. 2018

V případě, že některé ustanovení těchto VOP a v nich obsaženého reklamačního řádu se stane neplatným, zůstávají ostatní ustanovení platná a účinná.

g) Dárkové poukazy sloužící jako prostředek obdarování třetí osoby se řídí zvláštním ustanovením čl. XVII písm. g) a to tak, že takový poukaz se stává smlouvou, která se obsahem rovná standardní smlouvě odpovídající požadované službě, pokud nebude smluvními stranami dohodnuto jinak.